Procurar

Data de lançamento:
Type:
Procurar:

Alef

Album, 1994, Diw Records

Masada : Alef

Tracklist

1. Jair
2. Bith aneth
3. Tzofeh
4. Ashnah
5. Tahah
6. Kanah
7. Delin
8. Janohah
9. Zebdi
10. Idalah-abal
11. Zelah

Saber mais

Beit

Album, 1995, Diw Records

Masada : Beit

Tracklist

1. Piram
2. Hadasha
3. Lachish
4. Rachab
5. Peliyot
6. Achshaph
7. Sansanah
8. Ravayah
9. Sahar
10. Tirzah
11. Shilhim

Saber mais

Gimel

Album, 1995, Diw Records

Masada : Gimel

Tracklist

1. Ziphim
2. Abidan
3. Katzatz
4. Hazor
5. Netivot
6. Karaim
7. Hekhal
8. Sheloshim
9. Lebaoth
10. Tannaim

Saber mais

Hei

Album, 1995, Diw Records

Masada : Hei

Tracklist

1. Paran
2. Halisah
3. Yoreh
4. Beeroth
5. Hobah
6. Neshamah
7. Lakum
8. Makedah
9. Hafla'ah

Saber mais

Vav

Album, 1995, Diw Records

Masada : Vav

Tracklist

1. Debir
2. Shebuah
3. Mikreh
4. Tiferet
5. Nevalah
6. Miktav
7. Nashon
8. Avelut
9. Beer sheba

Saber mais

Yod

Album, 1998, Diw Records

Masada : Yod

Tracklist

1. Ruach
2. Kilayim
3. Taltalim
4. Hashmal
5. Tevel
6. Segulah
7. Yechida
8. Tzalim
9. Nashim
10. Abrakala
11. Zevul

Saber mais

Tet

Album, 1998, Diw Records

Masada : Tet

Tracklist

1. Chayah
2. Karet
3. Moshav
4. Leshem
5. Kochot
6. Meholalot
7. Kedushah
8. Ner Tamid
9. Acharei Mot
10. Jachin

Saber mais

Het

Album, 1998, Diw Records

Masada : Het

Tracklist

1. Shechem
2. Elilah
3. Kodashim
4. Halom
5. Ne'eman
6. Abed-nego
7. Tohorot
8. Mochin
9. Amarim
10. Khebar

Saber mais

Zayin

Album, 1999, Diw Records

Masada : Zayin

Tracklist

1. Shevet
2. Hath-arob
3. Mahshav
4. Shamor
5. Bacharach
6. Otiot
7. Nevuah
8. Kedem
9. Zemer
10. Evel
11. Tekufah

Saber mais

Dalet

Album, 1999, Diw Records

Masada : Dalet

Tracklist

1. Midbar
2. Mahlah
3. Zenan

Saber mais

Live At Tonic 1999

Video, 09 Novembro 2004, Koch Records

Masada : Live At Tonic 1999

Tracklist

1. Music Videos
2. Documentary
3. Live Performances

Saber mais

Sanhedrin

Album, 26 Abril 2005, Tzadik

Masada : Sanhedrin

Tracklist

DISC 1
1. Piram
2. Idalah Abal
3. Lebaoth
4. Midbar
5. Katzaz
6. Abidan
7. Hekhal
8. Tannaim
9. Beeroth
10. Beer Sheba
11. Neshamah
12. Lakom
13. Tiferet
DISC 2
1. Hath Arob
2. Mahshav
3. Evel
4. Zemer
5. Abed Nego
6. Ne'eman
7. Kochot
8. Jachin
9. Aharei Mot
10. Moshav
11. Meholalot
12. Kilayim
13. Karet
14. Nashim
15. Hashmael
16. Ruach

Saber mais
A Carregar