Search

Released date:
Type:
Search:

Play Gaelic

Album, 1978, Ridge Records

Runrig : Play Gaelic

Tracklist

1. Duisg mo Ruin
2. Sguaban Arbhair
3. Tillidh Mi
4. Criogal Cridhe
5. Nach Neonach Neisd A Tha E
6. Sunndach
7. Air An Tràigh
8. De Ni Mi and Puirt
9. An Ròs
10. Ceol an Dannsa
11. Chi Mi'n Geamhradh
12. Cum 'Ur N'aire

Learn more

The Highland Connection

Album, 1979, Ridge Records

Runrig : The Highland Connection

Tracklist

1. Gamhna Gealla
2. Mairi
3. What Time
4. Fichead Bliadhna
5. Na Luing air Seoladh
6. Loch Lomond
7. Na h-uain A's t-Earrach
8. Foghar nan Eilean '78
9. The Twenty Five Pounder
10. Going Home
11. Morning Tide
12. Cearcal a Chuain

Learn more

Recovery

Album, 1981, Ridge Records

Runrig : Recovery

Tracklist

1. An Toll Dubh
2. Rubh nan Cudaigean
3. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
4. Recovery
5. Instrumental
6. 'S tu mo Leannan/Nightfall on Marsco
7. Breaking the Chains
8. Fuaim a Bhlair
9. Tir an Airm
10. The Old Boys
11. Dust

Learn more

Heartland

Album, 1985, Ridge Records

Runrig : Heartland

Tracklist

1. O Cho Mealt
2. This Darkest Winter
3. Lifeline
4. Air a' Chuan
5. Dance Called America
6. The Everlasting Gun
7. Skye
8. Cnoc na Feille
9. The Wire
10. An Ataireachd Ard
11. The Ferry
12. Tuireadh Iain Ruaidh

Learn more

The Cutter and the Clan

Album, 1987, Ridge Records

Runrig : The Cutter and the Clan

Tracklist

1. Alba
2. The Cutter
3. Hearts of Olden Glory
4. Pride of the Summer
5. Worker for the Wind
6. Rocket to the Moon
7. The Only Rose
8. Protect and Survive
9. Our Earth was once Green
10. An Ubhal as Airde

Learn more

Once in a Lifetime

Live, 1988, Ridge Records

Runrig : Once in a Lifetime

Tracklist

1. Dance Called America
2. Protect And Survive
3. Chi mi'n Geamhradh
4. Rocket to the Moon
5. Going Home
6. Cnoc na Feille
7. Nightfall on Marsco/'S tu mo Leannan
8. Skye
9. Loch Lomond
10. Hearts Of Olden Glory

Learn more

Searchlight

Album, 1989, Chrysalis Records

Runrig : Searchlight

Tracklist

1. News From Heaven
2. Every River
3. City of Lights
4. Eirinn
5. Tir a' Mhurain
6. World Appeal
7. Tear Down These Walls
8. Only The Brave
9. Siol Ghoraidh
10. That Final Mile
11. Smalltown
12. Precious Years

Learn more

The Big Wheel

Album, 1991, Chrysalis Records

Runrig : The Big Wheel

Tracklist

1. Headlights
2. Healer in your Heart
3. Abhainn an T-Sluaigh
4. Always the Winner
5. This Beautiful Pain
6. An Cuibhle Mor
7. Edge of the World
8. Hearthammer
9. I'll Keep Coming Home
10. Flower Of The West

Learn more

Alba

Compilation, 1992, Ridge Records

Runrig : Alba

Tracklist

1. Flower of the West
2. Siol Ghoraidh
3. Protect and Survive
4. The Wire
5. Harvest Moon
6. Every River
7. Dance Called America
8. An Ubhal As Airde
9. Alba
10. Recovery
11. Chi Mi'n Geamhradh
12. Precious Years/Every River

Learn more

Amazing Things

Album, 1993, Chrysalis Records

Runrig : Amazing Things

Tracklist

1. Amazing Things
2. Wonderful
3. The Greatest Flame
4. Move a Mountain
5. Pog Aon Oidhche Earraich
6. Dream Fields
7. Song of the Earth
8. Forever Eyes of Blue
9. Sraidean Na Roinn Eorpa
10. Canada
11. Ard
12. On the Edge

Learn more

Transmitting Live

Live, 1994, Chrysalis Records

Runrig : Transmitting Live

Tracklist

1.- Urlar
2. Ard
3. Edge of the World
4. The Greatest Flame
5. Harvest Moon
6. The Wire
7. Precious Years
8. Every River
9. Flower of the West
10. Only the Brave
11. Alba
12. Pog aon Oidche Earraich

Learn more

Mara

Album, 1995, Chrysalis Records

Runrig : Mara

Tracklist

1. Day in a Boat
2. Nothing but the Sun
3. The Mighty Atlantic/Mara Theme
4. Things That Are
5. Road and the River
6. Meadhan Oidhche Air An Acairseid
7. The Wedding
8. The Dancing Floor
9. Thairis Air A Ghleann
10. Lighthouse

Learn more

Long Distance

Album, 07 October 1996, Chrysalis Records

Runrig : Long Distance

Tracklist

CD1
1. (Stepping Down the) Glory Road
2. Alba
3. The Greatest Flame
4. Rocket to the Moon
5. Abhainn An T-Sluaigh
6. Protect and Survive
7. Rhythm of my Heart
8. Hearthammer
9. An Ubhal As Airde
10. Wonderful
11. The Mighty Atlantic/Mara Theme
12. Flower Of The West
13. Every River
14. Siol Ghoraidh
15. Hearts Of Olden Glory
16. Skye
17. Loch Lomond
CD2 (bonus)
1. Saints Of The Soil
2. Ravenscraig
3. Solus Na Madainn
4. Chi Mi'n Geamhradh
5. The Apple Came Down
6. Chi Mi'n Tir

Learn more

The Gaelic Collection

Album, 1998, Ridge Records

Runrig : The Gaelic Collection

Tracklist

CD 1
1. Siol Ghoraidh
2. Na H-Uain A's t-Earrach
3. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
4. Mairi
5. Fichead Bliadhna
6. Tir An Airm
7. Abhainn An t-Sluaigh
8. Chi Mi'n Tir
9. Cnoc na Feille
10. Air A'Chuan
11. An Ataireachd Ard
12. Foghar Nan Eilein '78
13. Ribhinn O
14. Pog Aon Oidhche Earraich
CD 2
1. An Ubhal As Airde
2. Sraidean Na Roinn-Eorpa
3. Alba
4. Fuaim A'Bhlair
5. Cearcal A Chuain
6. An Cuibhle Mor
7. Tir A'Mhurain
8. An t-Iasgair
9. An Toll Dubh
10. Ard
11. Thairis Air A'Ghleann
12. Meadhan Oidhche Air An Acairseid
13. Cum 'Ur N'aire
14. Chi Mi'n Geamhradh

Learn more

Beat The Drum

Compilation, 1998, Chrysalis Records

Runrig : Beat The Drum

Tracklist

1. (Stepping Down the) Glory Road
2. Satellite Flood
3. Harvest Moon
4. The Apple Came Down
5. Hearthammer
6. Pride of the Summer (live)
7. Loch Lomond (live)
8. Solus Na Madainn
9. Flower of the West
10. Ravenscraig

Learn more

The Runrig Collection

Compilation, 1998, Chrysalis Records

Runrig : The Runrig Collection

Tracklist

1. Rhythm of My Heart
2. Wonderful
3. (Stepping Down the) Glory Road
4. Hearthammer
5. Solus Na Madainn
6. Ravenscraig
7. Harvest Moon
8. Pride of the Summer (live)
9. Satellite Flood
10. The Apple Came Down
11. Flower of the West
12. An Ubhal As Airde
13. Times They Are Changing
14. This Time of Year
15. Loch Lomond
16. Our Earth Was Once Green

Learn more

Maymorning

Single, 1998, Chrysalis Records

Runrig : Maymorning

Tracklist

1. Maymorning (single edit)
2. Rocket to the Moon (live)
3. Maymorning

Learn more

The Message

Single, 1998, Chrysalis Records

Runrig : The Message

Tracklist

1. The Message
2. The Water Is Wide (live)
3. Feasgar An La
4. The Message (radio edit)

Learn more

In Search Of Angels

Album, 1999, Chrysalis Records

Runrig : In Search Of Angels

Tracklist

1. Maymorning
2. The Message
3. Ribhinn Donn
4. Big Sky
5. Life Is
6. Da Mhile Bliadhna
7. This Is Not A Love Song
8. A Dh'innse Na Firinn
9. All Things Must Change
10. Cho Buidhe Is A Bha I Riabh
11. Travellers
12. In Search Of Angels

Learn more

BBC Archive Series

Compilation, 1999, Chrysalis Records

Runrig : BBC Archive Series

Tracklist

1. Protect and Survive
2. The Times They Are Changing
3. The Only Rose
4. Hearts of Olden Glory
5. Rocket to the Moon
6. Road and the River
7. The Mighty Atlantic/Mara Theme
8. Ard
9. Thairis Air A'Gleann
10. The Dancing Floor
11. Healer in Your Heart
12. (Stepping Down the) Glory Road
13. An Ubhal As Airde

Learn more
Loading