Sanhedrin

添加专辑歌词
添加评阅
Add an audio file
19/20
Band Name Masada
Album Name Sanhedrin
Type Album
发布日期 26 四月 2005
出版公司 Tzadik
音乐风格Jazz Rock
拥有此专辑的会员0

Tracklist

DISC 1
1. Piram
2. Idalah Abal
3. Lebaoth
4. Midbar
5. Katzaz
6. Abidan
7. Hekhal
8. Tannaim
9. Beeroth
10. Beer Sheba
11. Neshamah
12. Lakom
13. Tiferet
DISC 2
1. Hath Arob
2. Mahshav
3. Evel
4. Zemer
5. Abed Nego
6. Ne'eman
7. Kochot
8. Jachin
9. Aharei Mot
10. Moshav
11. Meholalot
12. Kilayim
13. Karet
14. Nashim
15. Hashmael
16. Ruach